"KUBER GAYRİMENKUL AİLESİNE SİZ DE KATILIN;
Sistemimize kayıt yaptırarak sizler de Kuber Point, Kuber Academy, Kuber Club fırsatlarından yararlanabilirsiniz."

Forumlar

İçerikler Hazırlanıyor...

Sektörel Bilgiler

İçerikler Hazırlanıyor...

Eğitimler

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI
 • Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar
 • İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Temel Kavramlar
 • Değerleme Süreci
 • Değerleme Yöntemleri
 • Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
 • Gayrimenkul Finansmanı
 • Değerleme Standartları ve Raporlama
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve İlgili Diğer Hususlar
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI
  1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar

  Gayrimenkul (taşınmaz mülk), fiziksel bir varlık olan arazi ve bu arazi üzerine insanlar tarafından yapılmış yapılar olarak tanımlanır. Gayrimenkul, yerin üstünde, üzerinde veya altındaki tüm ilaveleriyle birlikte, görülebilen, dokunulabilen maddi bir ‘şey’dir. Devletlerin yerel yasaları, gayrimenkulü, kişisel mülkten ayıran esaslar koymuşlardır. Örneğin, ülkemizde 4721 sayılı Medeni Kanun’un 704ncü maddesine göre arsa-araziler, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız bölüm ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkul konusuna girmektedir. Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ise gayrimenkul tanımını daha geniş ele alarak, 269ncu maddesinde gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı; tesisat ve makinalar; gemiler ve diğer taşıtlar ile gayri maddi hakları gayrimenkul sınıflandırmasına dahil etmiştir.

  Değerleme ise bir değer düşüncesi geliştirme faaliyeti veya süreci olup, bunu gerçekleştirecek olan uzmanlardan yapacakları değerlemelerde bağımsız ve tarafsız bir şekilde piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde değerleme raporlarını hazırlamaları beklenmektedir. Bu kapsamda, Seri: VIII, No: 35 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 3ncü maddesi gayrimenkul değerleme, gayrimenkul değerleme şirketi ve değerleme uzmanı tanımlamalarını getirmiştir. İlgili maddeye göre:

  • a. Gayrimenkul Değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini;
  • b. Gayrimenkul Değerleme Şirketi, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren ve Kanunda gayrimenkul değerleme kurumu olarak ifade edilen hizmet şirketini;
  • c. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri;
  • d. Sorumlu Değerleme Uzmanı ise, şirketin ödenmiş sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, değerleme uzmanı sayılmak için belirtilen diğer şartların tamamını taşıyan ve şirket adına değerleme çalışmasını kendi kişisel sorumlulukları ile yürüten ve şirket adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan değerleme uzmanlarını ifade etmektedir.
  2. İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Temel Kavramlar

  Muhasebe bilgi sistemi, bir işletmede meydana gelen ve parayla ifade edilen olayların sistematik bir şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması ve yorumlanmasını amaçlar.

  Muhasebe bilgi sistemi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Parayla ifade edilen olayların saptanması
  • Muhasebe kayıt ortamına alınması (günlük defter-yevmiye kayıtları)
  • Sınıflandırılması
  • Özetlenmesi (Büyük defter, daha sonra geçici mizan)
  • Dönem sonu işlemeleri ile gerekli düzeltmelerin yapılması (kesin mizan)
  • Finansal tablolar halinde raporlamanın yapılması (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu vd.)
  3. Değerleme Süreci
  4. Değerleme Yöntemleri
  5. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
  6. Gayrimenkul Finansmanı
  7. Değerleme Standartları ve Raporlama
  8. İnşaat Sözleşmeleri
  9. Maddi Duran Varlıklar
  10. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve İlgili Diğer Hususlar

  Safiye COŞKUN

  SM Mali Müşavir

Kanunlar

GAYRİMENKUL HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

KUBER GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI adı altında KUBER iş ortaklarına hukuki destek ve danışmanlık hizmeti ve genel olarak ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla KUBER HUKUK DEPARTMANI olarak aşağıda gayrimenkul hukukuna ilişkin davalar konu başlıkları ile bilgilendirme hizmeti verilecektir. İlgi konu başlıkları yazacağımız makaleler ile genişletilecektir.

KUBER iş ortaklarına ilgili konularda her türlü hukuki danışmanlık hizmetini sunmaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
 • Kiralananın Tahliyesi
 • Kira Alacakların Tahsili ile Kiracının Tahliyesi
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • İpotek Tesisi ve Terkini
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Haksız İşgal Tazminatı ( Ecrimisil ) Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • İnşaat ve Mimarlık Projelerinden Kaynaklanan Hak Edişlere İlişkin Davalar
 • Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’ na İlişkin Muhtelif Davalar
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi v.b. Sözleşmelerin Hazırlanması